Privacy policy

 1. ALGEMEEN

Storo respecteert uw privacy, ongeacht of u met Storo in contact komt als klant, gebruiker, leverancier, etc. U heeft steeds recht op de bescherming van uw Persoonsgegevens (zoals hierna gedefinieerd). Deze gegevens kunnen gerelateerd zijn aan uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, etc.

In deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) beschrijven wij hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen, waarom wij deze verzamelen, voor welke doeleinden, met wie wij deze gegevens delen, hoe wij deze beschermen en de keuzes die u kan maken met betrekking tot uw Persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring geldt voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in het kader van verschillende diensten, instrumenten, applicaties, websites, portalen, online promoties, marketing acties, etc. die zijn voorzien of worden gebruikt door ons of namens ons.

In deze Privacyverklaring zullen onderstaande begrippen de volgende betekenis hebben:

(a) EER betekent de Europese Economische Ruimte (i.e. lidstaten van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

(b) Persoonsgegevens betreffen alle gegevens rechtstreeks gerelateerd aan uw persoon of alle informatie die toelaat u te identificeren, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, locatie, etc.

Indien u deze Privacyverklaring aanvaardt, gaat u akkoord met de verwerking van uw Persoonsgegevens op de wijze zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.

 1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van al uw Persoonsgegevens door of namens:

Storo BV, met maatschappelijke zetel te Ringlaan 17/E, 2960 Brecht, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Antwerpen) onder nummer 0717.595.310.

Storo BVBA is verantwoordelijk voor het verwerken van uw Persoonsgegevens en treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.

 1. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS: WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN OP WELKE RECHTSGRONDEN WORDEN DEZE VERWERKT?

Afhankelijk van uw concrete situatie – zoals hieronder beschreven - vindt u hieronder een overzicht terug van de Persoonsgegevens die wij zullen verwerken, op basis van welke rechtsgrond(en), voor welke doeleinde(n) de Persoonsgegevens worden verwerkt en de toepasselijke bewaartermijnen:

 1. Klanten en leveranciers

In het kader van de contractuele relatie die wij met onze klanten en leveranciers hebben, is het mogelijk dat wij onderstaande Persoonsgegevens ontvangen:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;
 • Betaalgegevens;
 • Werkgever;

Wij verwerken bovenstaande Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met onze klanten en leveranciers.

De bovenstaande Persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang als vereist onder de toepasselijke wetgeving of voor de duur van de contractuele relatie.

De bovenstaande Persoonsgegevens worden door ons bewaard zolang als vereist onder de toepasselijke wetgeving of totdat u uw toestemming intrekt.

De Bovenstaande Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met:

 • Dienstverleners voor fraudepreventie, incasso;
 • Verzekeraars
 • Persoon die u heeft aangegeven wie wij mogen contacteren
 • Potentiële koper van ons bedrijf
 • Uw zaakwaarnemer of vertegenwoordiger, zoals een gevolmachtigde
 • Overheden en rechtshandhavingsinstanties

 

De bovenstaande Persoonsgegevens worden niet getransfereerd buiten de E.E.R.

 

 1. Vragen van klanten, leveranciers, klachten en opmerkingen

Wij bieden onze gebruikers de mogelijkheid om hun bezorgdheden, klachten of opmerkingen met betrekking tot Storo BV’s producten en diensten via onze website in te dienen. Als onderdeel van het gebruik van dit formulier, worden onderstaande Persoonsgegevens verzameld, bewaard en verwerkt:

 • Naam;
 • Geslacht; (optioneel)
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres;

De verwerking van uw Persoonsgegevens dient uitsluitend om uw bezorgdheid, klacht of opmerking te behandelen en is gebaseerd op een contractuele relatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig om op uw verzoek te kunnen antwoorden.  

 • Dienstverleners voor fraudepreventie, incasso;
 • Verzekeraars
 • Persoon die u heeft aangegeven wie wij mogen contacteren
 • Potentiële koper van ons bedrijf
 • Uw zaakwaarnemer of vertegenwoordiger, zoals een gevolmachtigde
 • Overheden en rechtshandhavingsinstanties

De bovenstaande Persoonsgegevens worden niet getransfereerd buiten de E.E.R.

 

 1. Commercieel relatiebeheer

In het kader van onze commerciële activiteiten, in het bijzonder gerelateerd aan het management van onze (actuele en potentiële) klanten en (actuele en potentiële) leveranciers, is het mogelijk dat wij de volgende Persoonsgegevens ontvangen of verzamelen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Werkgever;
 • Betaalgegevens;

Het verwerken van deze Persoonsgegevens dient uitsluitend om de relaties met onze (actuele en potentiële) klanten en (actuele en potentiële) leveranciers te beheren en is derhalve gebaseerd op ons rechtmatig belang om onze diensten te verbeteren.

Uw Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig om bovenvermelde relaties te beheren en wordt onderworpen aan voortdurend toezicht.

 • Dienstverleners voor fraudepreventie, incasso;
 • Verzekeraars
 • Persoon die u heeft aangegeven wie wij mogen contacteren
 • Potentiële koper van ons bedrijf
 • Uw zaakwaarnemer of vertegenwoordiger, zoals een gevolmachtigde
 • Overheden en rechtshandhavingsinstanties

De bovenstaande Persoonsgegevens worden niet getransfereerd buiten de E.E.R.

 

 1. BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij hanteren een aantal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw Persoons-gegevens te beschermen tegen onrechtmatige of ongemachtigde toegang of gebruik, alsook tegen accidenteel verlies of schade aan de integriteit van uw Persoonsgegevens. Deze maatregelen worden ontworpen gelet op onze IT infrastructuur, de potentiële impact op uw privacy, de hieraan verbonden kosten en in overeenstemming met de gangbare industriële standaarden/normen en de praktijk. Uw Persoonsgegeven worden slechts verwerkt door een derde partij indien deze akkoord gaat met onze technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.

 

 1. GEBRUIK VAN COOKIES

Deze website maakt gebruikt van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden van gegevens die de internetserver verstuurt naar uw browser die deze gegevens op de harde schijf van uw computer plaatst. Door cookies te gebruiken, kunnen wij u een snellere en meer efficiënte toegang tot onze website verlenen. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browserinstellingen. Onze website is nog steeds toegankelijk na het uitschakelen van de cookies, maar de toegang tot bepaalde functionaliteiten is mogelijks uitgeschakeld. Voor meer informatie over Storo’s gebruik van cookies en hoe u cookies kan vermijden, verwijzen wij naar onze cookie policy

 

 1. UW RECHTEN

U kan te allen tijde informatie aanvragen over de wijze waarop uw Persoonsgegevens worden verzameld, bewaard en verwerkt door Storo. U beschikt over een inzagerecht alsook de mogelijkheid een verbetering aan te vragen indien uw Persoonsgegevens verkeerd worden bewaard.

U heeft eveneens het recht om een beperking op de verwerking van uw Persoonsgegevens te verzoeken (bv. wanneer de authenticiteit van uw Persoonsgegeven worden gecontroleerd).

Daarnaast kan u uw toestemming tot bewaring en verwerking van uw Persoonsgegevens intrekken.

U kan eveneens bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of tegen het delen van uw Persoonsgegevens met een derde partij voor dezelfde doeleinden. Onder bepaalde voorwaarden kan u zich beroepen op het recht op gegevens-overdraagbaarheid. U ontvangt dan uw Persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gebruikelijk, gestructureerd formaat en krijgt de keuze om deze Persoonsgegevens door te geven aan een derde partij naar keuze.

U kan ons vereisen uw Persoonsgegevens te verwijderen, behoudens in een aantal gevallen zoals wanneer Storo verplicht is bij wet de Persoonsgegevens te bewaren of om een transactie te bewijzen.

Bovenstaande rechten kunnen slechts worden uitgeoefend op redelijke wijze in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Indien u niet akkoord gaat met de wijze waarop Storo uw Persoonsgegevens verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit (GBA):

            Drukpersstraat 35, 1000 Brussel          

            Tel: +32 (0)2 274 48 00

            Fax: +32 (0)2 274 48 35

            Mail: contact@apd-gba.be

 

 1. CONTACT

Storo beschikt over een gegevensbeschermingscontactpunt die al uw vragen of verzoeken behandelt gerelateerd aan deze Privacyverklaring of (de verwerking van) uw Persoonsgegevens.

Voor vragen, verzoeken of klachten, of om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in deze Privacyverklaring, kan u contact met ons opnemen via e-mail op info@Storo.be of per post via Storo BV, Ringlaan 17/E , 2960 Brecht.

 

 1. WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Onze Privacyverklaring wordt onder voortdurend toezicht bijgehouden. Gemaakte wijzigingen worden op deze webpagina geplaatst. De Privacyverklaring werd laatst geüpdatet op 24/6/2019